Zaproszenie do złożenia oferty

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”  zaprasza do złożenia oferty na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:         

Roboty remontowe w budynku Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach

załączniki:
Zaproszenie Inspektorzy
Formularz ofertowy

Poprzednie

Następne