RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan rodzicem (opiekunem prawnym) jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Klasyk w Puławach, ul. Partyzantów 16,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@niepublicznegimnazjum.pl
  3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania zgody,
  5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka mogą być organy uprawnione z mocy przepisów prawa, inne placówki oświatowe, organ prowadzący szkołę, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa prawna, obsługa marketingowa, obsługa IT, ochrona mienia),
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne.