Doradztwo zawodowe

Ideą doradztwa edukacyjno – zawodowego, zorganizowanego w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 poprzez Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest wsparcie młodzieży w planowaniu własnej kariery zawodowej. To proces trwający przez całe życie, umożliwiający człowiekowi realizację umiejętności i zainteresowań osobistych, zawodowych i społecznych, którego ostatecznym celem powinno być osiągnięcie satysfakcji życiowej.
Zmiany na rynku pracy, bezrobocie, wzrastająca stale liczba informacji na temat zawodów i dróg kształcenia wpływają na dezorientację, niezdecydowanie oraz niedoinformowanie młodzieży w zakresie projektowania własnej ścieżki kariery. Największy dylemat przeżywają uczniowie, stojący przed wyborem kolejnego etapu kształcenia, który być może zdeterminuje ich przyszłe życie zawodowe. Uczniowie ostatnich klas, motywowani zbliżającymi się terminami, szkołę, do której chcą uczęszczać, wybierają najczęściej w ostatniej chwili. Sytuacja taka jest niekorzystna, dlatego tak niezbędne pozostaje wsparcie dorosłych: rodziców, którzy pomogą dziecku w rozpoznaniu własnych talentów, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań, oraz doradcy zawodowego, pomocnego przy określeniu predyspozycji zawodowych, celów życiowych i zawodowych, posiadanych możliwości i ograniczeń, mocnych i słabych stron. Odpowiedzi na powyższe zagadnienia pozwolą wskazać kierunki rozwoju ucznia, zgodnie z jego cechami i zdolnościami.

zobacz też